Kurs og seminar

Baca arrangerer seminar for sine forhandlere/kunder for å sikre høy kompetanse og kjennskap til legging av Rad(on) radonsperre.

Våre seminar er rettet mot bedrifter som enten prosjekterer eller utfører radonsikring i bygg. Deltagere skal etter gjennomført kurs være i stand til praktisk utførelse av bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon.Det gjennomgås ulike typer radonsikring og installasjon av Rad(ON) – Maksimal Radonsperre. Blant annet legging av alle typer radonsperrer, radontape, bruk av klemmelist og radonbrønner for utlufting av grunnen, og ventilering av bygninger.

Deltagere som gjennomfører våre kurs får sertifisering/kursbevis.

Ta kontakt og vi setter opp kurs for din bedrift.

Minimum 10 og maksimum 20 deltakere per kurs

Hvordan legge radonsperre – Instruksjonsfilm

Påmelding og priser

Radon – en dødelig gass

Radon er en radioaktiv og kreftfremkallende gass, som kan forårsake lungekreft. Den er fargeløs, lukt- og smakløs og finnes rett under føttene våre.

Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftsdødsfall årlig i Norge. Risikoen for å utvikle lungekreft fra radoneksponering øker med konsentrasjonen av radon i inneluften og med oppholdstiden. Selv små sprekker og utettheter i gulv kan være tilstrekkelig til at radon siver inn i bygninger fra grunnen.

Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Dette skyldes først og fremst geologiske forhold med store forekomster av radonholdige bergarter. Det har blitt anslått at en av ti norske boliger har for høye radonverdier. Ifølge statens strålevern er grensen for det som er forsvarlig 100 BQ pr kubikkmeter.

Radonmåling med sporfilm er enkelt Sporfilmer fra Baca sendes i posten, og du gjennomfører målingen enkelt selv

Se denne og flere gode filmer på radonguiden.dk (dansk tale)

Strålevernets anbefalinger for radon

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:

  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
  • Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen
  • Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3

Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger.
Radonmålinger bør utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden. Radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger bør være årsaksspesifikke, rettet mot identifiserte radonkilder og søke å oppnå så lave radonnivåer som mulig. For nybygg stiller byggteknisk forskrift krav til forebyggende radontiltak og grenseverdier.

Nye bestemmelser for radon i byggeforskriftene

Trådte i kraft 2010

Nye bestemmelser om radon i byggteknisk forskrift – TEK 10 trådte i kraft 1. juli 2010.
De nye kravene lyder som følger:

”III. Strålingsmiljø. § 13-5. Radon

  • Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.
  • Følgende skal minst være oppfylt:
    a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
    b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.
  • Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.”

 

 

Besøksadresse: Ulsmågvegen 20, 5224 Nesttun | E-post: post@baca.no | Telefon: 55 92 77 77 | Nettside levert av: Snitt Reklamebyrå | Personvernerklæring | Bruk av cookies