“Asbestavfall skal straks samles opp og fjernes fra arbeidsplassen i egnet lukket emballasje. Emballasjen skal være tydelig merket med følgende tekst: Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr. Slik avfall skal håndteres i samsvar med kapittel 11 i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjennvinning og behandling av avfall (avfallsforskiften)” – Utdrag fra Forskift om asbest

Produktene for innpakking av asbest oppfyller kravene fra Forskift om asbest;  produseres i folietykkelse min. 0,16 mm.